Powstaje Dolnoœlšska Rada Działalnoœci Pożytku Publicznego

blog-img-08

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnoœlšskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnoœlšskiej Rady Działalnoœci Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarzšdowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r.
Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoœlšskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzka Rada Działalnoœci Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje jš Marszałek Województwa. Możliwoœć powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póŸn. zm.).

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawš o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególnoœci:
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczšcych funkcjonowania organizacji pozarzšdowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarzšdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie;
– wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczšcych sfery pożytku publicznego;
– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarzšdowymi;
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczšcych zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarzšdowe;
– wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

Okreœlenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, zgodnie z ustawš, należy do kompetencji Zarzšdu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarzšdowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarzšdowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywnoœć w zakresie form prawnych, jeœli chodzi o terytorium i zakres prowadzonej działalnoœci.Zarzšd Województwa Dolnoœlšskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałš nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnoœlšskiej Rady Działalnoœci Pożytku Publicznego.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarzšdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzšce działalnoœci na terenie województwa dolnoœlšskiego do zgłaszania kandydatów na członków Dolnoœlšskiej Rady Działalnoœci Pożytku Publicznego.

Bliższe informacje udziela Andrzej Stachowiak, tel. 71 /770 41 36, email: andrzej.stachowiak@umwd.pl

Udostępnij: