Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

blog-img-08

9 lipca 2013 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia podpisano Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy jednostki bioršce udział w inicjatywie będzie 155,2 mln euro przeznaczonych na realizację nowych inwestycji w latach 2014-2020. Kwota może być powiększona o dodatkowe œrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Porozumienia sygnowała (w formie tradycyjnej i elektronicznej) Gmina Żórawina, reprezentowana przez Wójta Jana Żukowskiego oraz trzynaœcie gmin i miast Dolnego Œlšska:
Gmina Wrocław, Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kšty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleœnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała i Gmina Oleœnica.

O godzinie 12.00 w gabinecie Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich sygnatariuszy Porozumienia, zaproszonych goœci i dziennikarzy. Wyjaœniono na niej zasady i cele funkcjonowania ZIT.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument przyczyniajšcy się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego, z pomocš którego gminy położone w obszarach funkcjonalnych miast mogš realizować zintegrowane projekty partnerskie bez podziału na „silnych” i „słabych”. Instrument ZIT zakłada delegację częœci zadań zwišzanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów itp.) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łšczšcych działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Fundusz Społecznego. Aby ZIT mogły być realizowane na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa reprezentujšcego dany obszar.

W przecišgu kilku miesięcy powstanie program działań oraz strategia ZIT, które okreœlš możliwe do realizacji zadania. Przewiduje się możliwoœć pozyskania œrodków na inwestycje dotyczšce między innymi:
– infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
– infrastruktury transportowej,
– szkolnictwa (rozbudowy obiektów, dodatkowe programy edukacyjne),
– ochrony przeciwpowodziowej (retencja, melioracja),
– tworzenia systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego występowania zjawisk katastrofalnych,
– modernizacji lub rozbudowy obiektów ochrony zdrowia,
– termomodernizacji obiektów użytecznoœci publicznej.

Mateusz Królewicz

Udostępnij: