Pomoc dla rolników za straty w uprawach w 2020 roku

blog-img-08

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania przez producentów rolnych wniosków o udzielenie pomocy za straty w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Wnioski o udzielenie pomocy można składać od 7 do 30 czerwca br.
Z takiej pomocy może skorzystać producent rolny, który poniósł w 2020 roku straty w uprawach rolnych spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, uderzeniem pioruna, obsunięciem się ziemi lub lawiną.
Aby ubiegać się o pomoc wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20% plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą być powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
W przypadku suszy wysokość strat była wyliczana za pośrednictwem aplikacji publicznej.
Natomiast w przypadku innych klęsk wysokość start szacowały komisje powołane przez właściwego wojewodę.
Rolnik oczywiście musi mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów oraz być mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.
Wysokość pomocy jest pochodną kilku czynników.
W przypadku suszy zależy od powierzchni upraw, na której wystąpiły starty i wynosi 1.000 zł do 1 ha.
Jeżeli natomiast szkody powstały w wyniku innych niekorzystnych zjawisk niż susza, wówczas stawki wsparcia zależą od wysokości poniesionych strat oraz od rodzaju upraw i wynoszą:
1. 1.200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% plonu;
2. 1.000 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty w wysokości co najmniej 70% plonu dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe;
3. 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
4. 500 zł na 1 ha powierzchni, , jeżeli straty wynoszą co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu i dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe.
Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Można to zrobić osobiście, np. korzystając z wrzutni w biurach powiatowych Agencji, przez pełnomocnika, wysłać polecona przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Więcej informacji oraz wniosek o pomoc znajdują się na stronie ARiMR.

Udostępnij: