Podpisanie umowy na budowę remizy OSP w Węgrach

Wizualizacja OSP Węgry1

30 stycznia 2023 roku podpisana została umowa na budowę budynku usługowego remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Węgrach na dz.nr 271/9, obręb Węgry.

Inwestycja jest dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Wstępnej Promesy nr Edycja3PGR/2021/1864/PolskiLad.

 

Umowę podpisano z firmą ECA DESIGN GW Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 113/2, 52-232 Wrocław

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

a) budynku usługowego remizy strażackiej,

b) małej architektury i układu zieleni,

c) nawierzchni utwardzonych, tj. dojść, dojazdów, parkingów,

d) infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

– instalacji zewnętrznej wodociągowej – od studni wodomierzowej usytuowanej tuż przy granicy działki do budynku,

– instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej – z budynku do projektowanego na terenie Inwestora bezodpływowego zbiornika na ścieki,

– instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do projektowanego otwartego zbiornika retencyjnego,

– instalacji elektrycznej zewnętrznej zasilającej WLZ od szafki w granicy działki do budynku,

– instalacji elektrycznej zewnętrznej zasilającej urządzenia odbiorcze na terenie inwestycji,

– instalacji elektrycznej zewnętrznej oświetlenia terenu,

– kanalizacji kablowej oraz instalacji teletechnicznej od skrzynki teletechnicznej SK-1 do budynku.

 Wartość podpisanej umowy to 3 992 806,36 zł PLN brutto, z czego prawie 2 MLN PLN z Program Inwestycji Strategicznych (Rządowego Funduszu Polski Ład).

 

Udostępnij: