Podatki rolny/leœny/od nieruchomoœci na rok 2009

blog-img-08

Obecnie w Wydziale Podatków trwajš prace zwišzane z naliczaniem podatków na 2009 rok.

Podatek od nieruchomoœci na 2009 rok ustalany jest według stawek przyjętych uchwałš Rady Gminy Żórawina z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na terenie Gminy Żórawina w 2009 roku, podatek leœny według stawki okreœlonej w ustawie o podatku leœnym, a podatek rolny według stawki przyjętej uchwałš Rady Gminy Żórawina z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia œredniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
Stawka ta została obniżona przez Radę Gminy Żórawina ze stawki maksymalnej wynoszšcej 55,80 zł za 1 dt, co daje kwotę podatku rolnego w wysokoœci 139,50 zł za 1 ha do kwoty 48,00 zł za 1 dt, co daje kwotę podatku w wysokoœci 120,00 zł za 1 ha.
Stawka podatku leœnego kształtuje się na poziomie 33,56 zł za 1 ha powierzchni lasu.

Wszystkie uchwały w sprawie podatków dostępne sš na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

Oprócz wymienionych powyżej czynnoœci w Wydziale Podatków realizowane sš zadania w zakresie kontroli deklaracji na podatek od nieruchomoœci, rolny oraz leœny składanych przez osoby prawe jak również informacji składanych przez osoby fizyczne.
Poza tym przewidziane jest przeprowadzenie kontroli podatkowej nieruchomoœci w celu zweryfikowania zgodnoœci danych zgłaszanych przez podatników do opodatkowania ze stanem faktycznym.

Udostępnij: