OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY ŻÓRAWINA

blog-img-08

W dniu 4.04.2017 roku portal zorawina.info opublikował artykuł pt. „SPÓR O BUDŻET GMINY ŻÓRAWINA” . Pojawiają się tam informacje,  że w styczniu 2017 roku Rada Gminy uchwaliła budżet wbrew stanowisku Wójta. Pragnę oświadczyć, że przygotowanie budżetu Gminy na rok 2017 oparte było o wpływające wnioski Radnych, Sołtysów, Mieszkańców, zebrania sołeckie. Opracowany projekt, którego pierwsza wersja została udostępniona do zapoznania się 16 listopada 2016 roku, podlegał konsultacjom, każdy, w tym i radni, mógł zgłaszać uwagi, wnioski, propozycje, które konsultowano na wielu posiedzeniach Komisji Rady Gminy ds. Budżetu. Prace nad dokumentem były otwarte i transparentne, wszystkie zgłaszane propozycje i uwagi były przez Komisję analizowane i uwzględniane.

Przedmiotowy projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 12 grudnia 2016 roku (uchwała nr V/243/2016 ws budżetu oraz V/244/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej). Po przeprowadzeniu opisanej procedury konstruowania i opiniowania budżetu, został on przedłożony w formie projektu uchwały na posiedzenie sesji 30 grudnia 2016 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, podczas której Szanowna Rada obradowała nad dokumentem. Na przedmiotowej sesji, całkowicie odsunięto przygotowany i uzgodniony projekt, przedkładając całkowicie inną wersję dokumentu. Należy wskazać, że poprawki i zmiany, nie były zasygnalizowane wcześniej, w ramach konsultacji projektu. Zmiany te, które według mnie budzą wiele zastrzeżeń, przyjęto przez głosowanie na posiedzeniu sesji 12.01.2017 roku, z pominięciem procedury tworzenia budżetu. Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 8 maca 2017 roku w zakresie przyjętego przez większą część Rady Gminy Budżetu wskazała liczne błędy oraz naruszenia prawa, mianowicie:

Udostępnij: