Ogůoszenie w sprawie azbestu

blog-img-08

Gmina Ýórawina przypomina o rejestracji wůaúcicieli nieruchomoúci zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomoúci.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajŕcych azbest”, w 2010 r. przewiduje sić usuwanie azbestu z ok. 4000 m˛ powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejnoúci dotyczyă to bćdzie budynków mieszkalnych i uýytecznoúci publicznej. Przewidujemy pomoc z gminnego funduszu ochrony úrodowiska 50% kosztów rozbiórki i utylizacji azbestu.

Ponadto prowadzimy rejestracjć wůaúcicieli nieruchomoúci, którzy chcŕ wziŕă udziaů w programie w latach 2011-2014 dla zabezpieczenia na ten cel úrodków wůasnych, a takýe krajowych i unijnych.

Zgůoszenia proszć kierowaă na adres tut. Urzćdu Gminy pismem wg. wzoru:
– imić i nazwisko wůaúciciela
– miejsce zamieszkania (adres)
– nr posesji budynku (dot. budynków pokrytych eternitem)
– rodzaj budynku – sposób uýytkowania
– pow. dachu w m2
– termin usunićcia azbestu.
Zgůoszenia na rok 2010 proszć dokonaă do 31 maja 2010 r.
Zgůoszenia na lata 2011-2014 do 30 czerwca 2010 r.
Wnioski bćdŕ realizowane wg. kolejnoúci zgůoszeń.

Dodatkowe informacje:
Sebastian Lewicki, tel. (71)3814128

Udostępnij: