Ogłoszenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

zwmgso-01a

Informujemy, że Związek Międzygminny Ślęza-Oława rozpocznie korzystanie z aplikacji wykrywającej niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udostępnionej w ramach pilotażowego programu GovTech Polska.

Bezpłatnie udostępniona aplikacja ma na celu uszczelnić system i zbilansować opłaty za gospodarowanie odpadami. Zanonimizowane dane dotyczące aktywności mieszkańców w różnych dziedzinach życia zestawione zostaną w specjalnych arkuszach kalkulacyjnych z danymi ujawnionymi przez właścicieli nieruchomości w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co  pozwoli wytypować adresy, pod którymi nie jest złożona deklaracja lub pod którymi podano niewłaściwą ilość osób.

Uszczelnienie systemu pozwoli na uniknięcie sytuacji, kiedy to mieszkańcy uczciwie wnoszący opłatę ponoszą koszty odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców niezadeklarowanych lub ukrywających faktyczną ilość osób zamieszkałych na nieruchomości.

Rozpoczęcie korzystania przez Związek z ww. aplikacji planowane jest od 01.01.2022 r. w związku z czym wzywamy mieszkańców do samodzielnego złożenia deklaracji lub korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ww. terminie. Wypełniony formularz należy podpisać, a następnie przesłać do Biura Związku pocztą tradycyjną, kurierem, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub złożyć osobiście w Biurze.

Źródłó: https://www.sleza-olawa.pl/

Udostępnij: