OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Żórawina

Pieczęć

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Żórawina

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o pizp, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żórawina uchwały nr LVI/512/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żórawina. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1, art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko dla w/w aktu planowania przestrzennego. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Żórawina w Żórawinie, ul. Kolejowa 6, 55 – 020 Żórawina.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu aktu planowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2024 r.

Zgodnie z art. 8g ustawy o pizp wniosek do planu ogólnego należy wypełnić na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, zgodnym ze wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) dostępnym na BIP-ie Gminy Żórawina pod linkiem: https://zorawina.bip.gov.pl/zbiory-danych-przestrzennych/, w postaci:

1) papierowej- osobiście w Urzędzie Gminy Żórawina lub listownie na adres Urzędu Gminy Żórawina

(ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina) za pośrednictwem operatora pocztowego,

2) elektronicznej- za pomocą poczty elektronicznej (przesyłając na adres: urzad@zorawina.pl z dołączonym skanem wypełnionego formularza w postaci papierowej lub formularzem w formie dokumentu elektronicznego) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (adres skrytki ePUAP Gminy Żórawina podany jest na stronie internetowej Gminy Żórawina pod adresem: https://www.gminazorawina.pl/kontakt/)

Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagę, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji (w tym email) lub numer telefonu.

Wniosek do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy złożyć zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).

UWAGA!!!

Liczy się data wpływu do tut. Urzędu. Pisma niespełniające wyżej wskazanych warunków zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Żórawina. Wnioski rozpatrywane są w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który nie przewiduje udzielania indywidualnych odpowiedzi na każdy wniosek.

Udostępnij: