Ogłoszenie w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Mędłów

Pieczęć

Na podstawie zarządzenia nr 0050.31.2022 z dnia 5.04.2022 r. Wójta gminy Żórawina w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Mędłów Wójt Gminy Żórawina zwołuje na dzień 20.04.2022 r. o godz. 18.00 wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Mędłów, Które odbędzie się w szkole podstawowej w Rzeplinie

Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2.Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3.Zapoznanie z ordynacją wyborczą (w zakresie dot. niniejszych wyborów).
4.Powołanie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
6. Przeprowadzenie głosowania.
7. Ogłoszenie wyników głosowania – odczytanie uchwały stwierdzającej wybór sołtysa.
8.Zgłoszenie kandydatur do rady sołeckiej.
9.Przeprowadzenie głosowania.
10.Ogłoszenie wyników głosowania-odczytanie uchwały stwierdzającej wybór rady sołeckiej.
11.Zakończenie zebrania.

Uwaga:
Prawo wybierania i głosowania podczas zebrania wiejskiego mają pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którzy na stale zamieszkują na obszarze sołectwa oraz posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

Udostępnij: