Ogłoszenie w sprawie usuwania azbestu

blog-img-08

Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właœcicieli nieruchomoœci zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomoœci.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajšcych azbest”, w 2010 r. przewiduje się usuwanie azbestu z ok. 4000 m2 powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejnoœci dotyczyć to będzie budynków mieszkalnych i użytecznoœci publicznej. Przewidujemy pomoc z gminnego funduszu ochrony œrodowiska 50% kosztów rozbiórki i utylizacji azbestu.

Ponadto prowadzimy rejestrację właœcicieli nieruchomoœci, którzy chcš wzišć udział w programie w latach 2011-2014 dla zabezpieczenia na ten cel œrodków własnych, a także krajowych i unijnych.

Zgłoszenia proszę kierować na adres tut. Urzędu Gminy pismem wg. wzoru:
1.imię i nazwisko właœciciela
2.miejsce zamieszkania (adres)
3.nr posesji budynku (dot. budynków pokrytych eternitem)
4.rodzaj budynku – sposób użytkowania
5.pow. dachu w m2
6.termin usunięcia azbestu.

Zgłoszenia na rok 2010 proszę dokonać do 31 maja 2010 r.
Zgłoszenia na lata 2011-2014 do 30 czerwca 2010 r.
Wnioski będš realizowane wg. kolejnoœci zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:
Sebastian Lewicki Tel. (71)3814128

Udostępnij: