Ogłoszenie o naborze kandydatów

blog-img-08

Ogłoszenie o naborze kandydatów: Tworzenie Bazy Reprezentantów Organizacji Pozarządowych w komisji konkursowej. 

 

               Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych im powierzonych,  wchodzą, oprócz przedstawicieli organu wykonawczego Gminy – osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

 

            Przedmiotową bazę tworzy się w celu powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2021 r., ogłoszonym przez Wójta Gminy Żórawina zarządzeniem nr 0050/9/2021 z dnia 26.01.2021 r.

            Osoby zgłoszone nie muszą być członkami organizacji, lecz muszą być upoważnione do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych.

            Preferowane są osoby, które  posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur w zakresie prawa dot. organizacji pozarządowych i finansów publicznych.

            Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w pracach komisji nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży

           

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

Udostępnij: