Ogłoszenie o naborze kandydatów

ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów:

 Tworzenie Bazy Reprezentantów Organizacji Pozarządowych w komisji konkursowej

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych im powierzonych,  wchodzą, oprócz przedstawicieli organu wykonawczego Gminy – osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Przedmiotową bazę tworzy się w celu powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2022 r., ogłoszonym przez  Wójta  Gminy  Żórawina  zarządzeniem  nr UG.WG.0050.1.2022 z dnia 17.01.2022 r.

Osoby zgłoszone nie muszą być członkami organizacji, lecz muszą być upoważnione do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych.

Preferowane są osoby, które  posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur w zakresie prawa dot. organizacji pozarządowych i finansów publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w pracach komisji nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży

 

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do stronniczości;
  3. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami;
  4. w przypadku wyboru tj. zaproszenia do udziału w posiedzeniu komisji obowiązuje znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Z tak utworzonej bazy wybrani będą kandydaci na członków komisji konkursowej.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żórawinie do dnia 4 lutego 2022 r.

Udostępnij: