Nie daj się wkręcić – apeluje KRUS

blog-img-08

W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pragnie zwrócić uwagę rolników na grupę wypadków, w większoœci tragicznych w skutkach, jakimi sš pochwycenia i uderzenia przez ruchome częœci maszyn. Sš one przyczynami ponad 12% wszystkich wypadków zgłaszanych do Kasy.
Takim zdarzeniom można zapobiec dbajšc o właœciwy stan techniczny maszyn i urzšdzeń, uzupełniajšc brakujšce osłony i zabezpieczenia, dokonujšc napraw tylko przy wyłšczonym napędzie, przestrzegajšc zaleceń producentów dotyczšcych prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji, jak również stosujšc odpowiedni ubiór i ochrony oraz utrzymujšc porzšdek na stanowisku pracy.

List Prezesa KRUS Artura Brzóski dotyczšcy prowadzonych działań prewencyjnych

Udostępnij: