Nasze Gimnazjum w projekcie e-Akademia Przyszłoœci !

blog-img-08

Szanowni Państwo,
Z przyjemnoœciš informujemy, że Gimnazjum w Żórawinie zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie e-Akademia Przyszłoœci.
Projekt współfinansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warunkiem zakwalifikowania się Szkoły było:
– zgłoszenie Gimnazjum do udziału w Projekcie,
– spełnienie kryteriów zawartych w Regulaminie rekrutacji,
– wyłonienie Szkoły w wyniku losowania.


Opis Projektu e-Akademia Przyszłoœci

e-Akademia Przyszłoœci to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczoœci. Jest współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakoœci kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treœci i metod kształcenia.

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski.
WeŸmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas 1. rozpoczynajšcych naukę w roku szkolnym 2010/2011.
Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 wrzeœnia 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

Misja Projektu

Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu

Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogš im w rozwoju zdolnoœci i osobowoœci oraz pozwolš na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:
– porozumiewanie się w języku ojczystym,
– porozumiewanie się w językach obcych,
– kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
– kompetencje informatyczne,
– umiejętnoœć uczenia się,
– kompetencje społeczne i obywatelskie,
– inicjatywnoœć i przedsiębiorczoœć.

W ramach Projektu opracowany zostanie „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych”, który okreœli:
– jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
– jak pracować z uczniami zdolnymi,
– jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osišgnęli najniższe wyniki.

Projekt będzie realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczoœci (WOS).

Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań zostanie uruchomiona platforma e-learningowa, na której zostanš zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli.

Uczniowie będš mogli samodzielnie lub pod opiekš nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z bioršcymi udział w Projekcie rówieœnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń będzie miał stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie.
Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwolš nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

Lista zakwalifikowanych szkół

Dodatkowe informacje o Projekcie dostępne sš na stronie internetowej http://eakademiaprzyszlosci.pl

Udostępnij: