Nabór wniosków o dotacje na inwestycje – mała retencja

village

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2022 roku na inwestycje
z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji

I.  Dotacja ma na celu doprowadzenie do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej inwestycją, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.), lub odprowadzane w części, a także propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu.

II. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała
Nr XIX/208/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2122), zmieniona Uchwałą Nr XXII/253/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 6257).

  1. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż, budowę instalacji takich jak:

– zbiornik retencyjny infiltracyjny,

– skrzynki rozsączające,

– studnia chłonna,

– zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny,

– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

– elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem,  wraz z koniecznym osprzętem.

III. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od  dnia 28 stycznia 2022 roku:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

 

IV. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 12/2022 z dnia  19.01.2022 r

V. Wnioski o dotację w danym roku budżetowym rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

VI. Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu pod numerem telefonu:

  • Marta Szemberg  71 72 21 847
  • Grażyna Wacińska 71 72 21 848

oraz na stronie: https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dotacje-na-inwestycje-z-zakresu-ochrony-srodowiska-dotyczace-obiektow-malej-retencji.html

Udostępnij: