Modernizacja dróg transportu rolnego

blog-img-08

W Gminie Żórawina od lipca do paŸdziernika 2012 roku zostały zrealizowane kolejne inwestycje dzięki dofinansowaniu ze œrodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoœlšskiego.
Kwota dofinansowania wynosiła 56% łšcznej wartoœci inwestycji, tj. 733.791,02 zł.
Długoœć zmodernizowanych odcinków wyniosła 5,2 km.

Największy udział w sieci dróg transportu rolnego Gminy Żórawina stanowiš drogi nie utwardzone (188,60 km – stanowiš one 43,7 % wszystkich dróg). Ich stan techniczny na długoœci 65,10 km jest zły, szczególne utrudnienia i niedogodnoœci występujš w okresie jesiennym i wiosennym, gdzie po obfitych opadach powstajš koleiny i wgłębienia. Z pozostałych nie utwardzonych dróg transportu rolnego okreœlono 115,23 km jako drogi w stanie œrednim, natomiast jedynie 8,27 km – w dobrym.

Drogi gruntowe powstały w technologii – tłuczeń kamienny sortowany oraz z masy mineralno-bitumicznej. Uzupełniajš one istniejšcš infrastrukturę drogowš lub sš podbudowš dla tej, która może powstać w przyszłoœci. Drogi o nawierzchni tłuczniowej, które powstały i po których można bezpiecznie i wygodnie podróżować, można z czasem uzupełnić dywanikiem asfaltowym, traktujšc tłuczniowy spód jako podbudowę.

Przebudowane sieci dróg transportu rolniczego Gminy Żórawina, która ma typowo rolniczy profil produkcji, zmniejszy czas przejazdów (większa prędkoœć) i zwišzana z tym zwiększona wydajnoœć, zmniejszenie zużycia paliwa oraz zmniejszy zużycie techniczne i awaryjnoœć œrodków transportowych. Ponadto powstałe drogi transportu rolnego umożliwiajš rolnikom nie tylko transport i obsługę ich pól, ale również ułatwiajš komunikację między wsiami.
Prawidłowy stan techniczny dróg, i co za tym idzie sprawna komunikacja, to duży atut dla gminy, która obecnie jest w trakcie przemian zagospodarowania przestrzennego swego obszaru. W wielu miejscowoœciach powstajš i powstanš tereny, których przeznaczenie nie wišże się z produkcjš rolniczš.
Zasadnicze znaczenie ma w tym momencie dogodny układ komunikacyjny dróg transportu rolnego, zapewniajšcy sprawne poruszanie się maszynom rolniczym, nie kolidujšce z ruchem osobowym i nie rolniczym, który jedynie w uzasadnionych przypadkach powinien pełnić odmienne funkcje, np. w momencie utrudnień na drogach tranzytowych.

Udostępnij: