Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

blog-img-08

Od miesišca paŸdziernika 2013 r. Zwišzek Międzygminny Œlęza-Oława planuje uruchomić Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w każdej z gmin Zwišzku. Mieszkańcy gmin objęci systemem gospodarowania odpadami przez Zwišzek Międzygminny Œlęza-Oława będš mogli nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, œrodki ochrony roœlin, aerozole, œrodki czyszczšce, wywabiacze plam, œrodki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane.
Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów będzie w załšczniku do regulaminu MPSZOK.

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będš organizowane z częstotliwoœciš jeden raz w miesišcu na terenie każdej z gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Ziębice, Żórawina), w wyznaczonych przez poszczególne Gminy miejscach.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w okreœlonym terminie w godzinach od 12.00 do 18.00.

Szczegółowe informacje, terminy i lokalizacje będa na bieżšco uzupełniane i publikowane na stronie Zwišzku Międzygminnego Œleza-Oława.

MPSZOK na stronie Zwišzku Międzygminnego Œleza-Oława

Udostępnij: