LVI sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

Uprzejmie zapraszam na LVI sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu

27 marca 2024r. o godzinie 13:30  w Gminnym Centrum Kultury .

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z LV sesji z dnia 27 lutego 2024 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 6. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żórawina
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina Wojkowice- Milejowice
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Turów i Wojkowice
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/211/21 Rady Gminy Żórawina z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Bratowice
 12. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr 498/3 i 499/3, położonych w obrębie Żórawina, gm. Żórawina.
 13. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr 64/2 i 85/1, położonych w obrębie Polakowice, gm. Żórawina.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności do nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 32/2, położonej w obrębie Pasterzyce, gm. Żórawina
 15. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 544/1 w obrębie Żórawina, gm. Żórawina
 16. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część z działki nr 198, obręb Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina
 17. Wnioski i interpelacje
 18. Zamknięcie sesji.

 

Udostępnij: