LV sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

Uprzejmie zapraszam na LV sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu 27 luty 2024r.   o godzinie 13:30  w Gminnym Centrum Kultury .

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z LIV sesji z dnia 21 grudnia
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 6. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obr. Polakowice, gmina Żórawina- ul. Rzymska
 9. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości,

stanowiącej działkę nr 391/4, obręb Żórawina, gm. Żórawina.

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w gminie Żórawina- ulica Zielona- Karwiany, ulica Brzoskwiniowa – Galowice.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89, obręb Żórawina, na okres 5 lat w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
 3. Projekt uchwały stanowiącej działkę nr 249/11 i nr 249/12, obręb Przecławice, gm. Żórawina.
 4. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część z działki nr 447/11, obręb Żórawina gm. Żórawina.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bogunowie, gm. Żórawina- działka 128/1.
 6. Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się z odszkodowania za działki nr 90/7, 92/6, 158, 160, 161/3 i 176/1 obręb Turów, gm. Żórawina.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żórawina na lata 2024 -2027.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Żórawina na rok 2024.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Żórawina.
 10. Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kalendarza sesji Rady Gminy Żórawina na 2024 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żórawina na rok 2024.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Gminy Żórawina na 2024 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Żórawina na 2024 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Żórawina na 2024 rok.
 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Żórawina na 2024 rok.
 18. Projekt uchwały w sprawie petycji wniesionej w dniu 25 września 2023 r. przez Mieszkańców osiedla Owocowego
 19. Projekt uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Mieszkańców i Sołtysa miejscowości Krajków
 20. Projekt uchwały w sprawie petycji wniesione przez pana Michała W.
 21. Wnioski i interpelacje
 22. Zamknięcie sesji.
Udostępnij: