LIV sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

Uprzejmie zapraszam na LIV sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu

21 grudnia 2023r.   o godzinie 13:30  w Gminnym Centrum Kultury .

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z LII sesji z dnia 16 listopada
 5. Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji nadzwyczajnej  z dnia 30 listopada
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 7. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Żórawina na rok 2024.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2024-2031.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice.
 12. Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się z odszkodowania za działkę nr 245/8 obręb Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina.
 13. Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 14. Projekt w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Węgrach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaksonowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 18. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.
 19. Projekt w sprawie udzielenia przez Gminę Żórawina pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław — Strzelin — Wrocław linii kolejowej nr 276 Wrocław — Międzylesie.
 20. Projekt w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Żórawina- Trako.
 21. Projekt uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Radę Miejską w Toszku.
 22. Wnioski i interpelacje.
 23. Zamknięcie obrad sesji.
Udostępnij: