LIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

Uprzejmie zapraszam na LIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żórawina, która odbędzie się w dniu 30.11.2023 r. o godz. 08:00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie
Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 2023 poz.40 ) na wniosek Wójta
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie kworum.
3. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2023.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Żórawina na lata 2023-2028.
6. Zamknięcie sesji.

Udostępnij: