Konsultacje z Organizacjami Pozarzšdowymi

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina zaprasza organizacje pozarzšdowe działajšce na terenie Gminy Żórawina do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Żórawina w 2015 r. z Organizacjami Pozarzšdowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje trwać będš od 17 do 21 paŸdziernika 2014r.

Uwagi w sprawie Programu należy składać w podanym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Żórawina.

Projekt Programu współpracy

Udostępnij: