Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

KONSULTACJE SPOŁECZNE baner (2)

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia  z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem konsultacji społecznych są następujące dokumenty:

– projekt dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027” (Strategia ZIT WrOF)

 – projekt dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko”

 

Strategia zawiera propozycje działań możliwych do realizacji w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Działania przewidziane w Strategii ZIT WrOF mają zapewnić większą spójność przestrzenną Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych, a co się z tym wiąże, wyższej jakości życia mieszkańców obszaru.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 28 marca do 18 kwietnia 2023 roku.

 

W ramach konsultacji odbędą się 4 spotkania konsultacyjne w następujących terminach i miejscach:

– 04.04.2023 Wrocław w godz. 17:00-18.00 w sali Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Hubska 8-16),

– 05.04.2023 Oleśnica w godz. 17:00-18.00 w sali Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja (ul. Mikołaja Reja 10),

– 12.04.2023 Oborniki Śląskie w godz. 17:00-18.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Trzebnicka 1 Budynek B),

– 13.04.2023  Ślęza w godz. 17.00-18.00 w Świetlicy KOSiRu (ul. Główna 23A)

Projekt Strategii ZIT WrOF wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się na stronie https://zitwrof.pl/?p=14967

Opinie do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w 21-dniowym terminie od 28 marca 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r.  w formie:

  • elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego pod linkiem: https://zgloszenia.wroclaw.pl/app/form?id=162
  • w formie pisemnej:
    • przesyłając na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,   ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451  Wrocław,
    • przynosząc bezpośrednio do Biura  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego  przy ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451  Wrocław,
    • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,   ul. Komuny Paryskiej 39-41 , 50-451  Wrocław.

 

Przygotowanie projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027” oraz projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko” jest niezbędne do aplikowania o środki finansowe z Funduszy Europejskich.

 

 

UWAGA: Wszystkie opinie zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Opinie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia opinii jest Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Informacja o zakresie uwzględnienia opinii zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.

Udostępnij: