Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2014 r.

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina 10 stycznia 2014 r. ogłosił Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2014 r.

Oferty należy składać na drukach zgodnych z załšcznikiem nr 1 do rozporzšdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczšcych realizacji zadania (Dz.U.nr.,6, poz.25).

Tekst zarzšdzenia w sprawie ogłoszenia Konkursu oraz wzory oferty i sprawozdania w załšczeniu.

Zarzšdzenie nr 285/2014, wzory oferty i sprawozdania oraz instrukcja

Udostępnij: