Komunikat Ministerstwa Gospodarki

blog-img-08

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynnoœci związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłajšcymi osobom, które założyły działalnoœć gospodarczą, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalnoœci gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.
Rozsyłane pisma, sugerujące koniecznoœć uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym œświadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem.
Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłajšc pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON, w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnoœcią.

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij: