Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

blog-img-08

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przypomina właœcicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów o obowišzku odpowiedniego zabezpieczenia urzšdzeń wodocišgowych i kanalizacyjnych w nieruchomoœciach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

W szczególnoœci zwracamy uwagę, że do podstawowych czynnoœci w zakresie ochrony urzšdzeń wod-kan przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:
– pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę œcian, wstawienie brakujšcych szyb, uszczelnienie drzwi i okien,
– usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiajšcy dokonywanie odczytów wodomierzy;
– przewodów wodocišgowych i kanalizacyjnych przechodzšcych przez kondygnacje nieocieplone,
– przewodów wodocišgowych sieci letniej, wpustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów, 
– powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych przed powstaniem oblodzenia.

Ponadto prosimy o nie składowanie stert œniegu i lodu na uzbrojeniu ulicznej sieci wodno – kanalizacyjnej tj. zasuwach, kratach œciekowych, pokrywach studni wodomierzowych i kanalizacyjnych.

Z poważaniem
Bartłomiej Dytwiński

Udostępnij: