Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców przy wysyłaniu deklaracji przez Internet (VAT i PCC-3)</

blog-img-08

Od 1 paŸdziernika 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwoœćskładania deklaracji przez Internet bez koniecznoœci posiadania tzw.kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularzez zakresu podatku VAT i od czynnoœci cywilnoprawnych.
Dzięki zmianie osoby fizyczne mogš składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocš ważnego kwalifikowanego certyfikatu następujšce deklaracje:

– VAT-7, VAT-7K, VAT-7D – za okresy rozliczeniowe rozpoczynajšce się po dniu31 grudnia 2010 r. – w przypadku osób fizycznych będšcych podatnikamipodatku VAT,
– PCC-3 (bez załšcznika 3a) – dotyczšce czynnoœci cywilnoprawnych dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011 r.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy posiadać dostępdo Internetu oraz przygotować dane, które zabezpieczajš autentycznoœć składanej deklaracji, takie jak:
• PESEL,
• NIP (jeżeli prowadzisz działalnoœć gospodarczš albo jesteœ zarejestrowanympodatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
• imię i nazwisko,
• datę urodzenia,
• kwotę przychodu wykazanš w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rokpodatkowy o dwa lata wczeœniejszym niż rok, w którym składane sš deklaracje.

Więcej informacji na stronie: Ministerstwa Finansów oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

Udostępnij: