Kolejne pienišdze ze œrodków unijnych dla Gminy Żórawina

blog-img-08

Z przyjemnoœciš informujemy, że Gmina Żórawina otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Żórawinie” ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœlšskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).
Kwota dofinansowania wynosi 6 701 647,05 złotych, co stanowi 78,99% wartoœci projektu.

Udostępnij: