Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Stanowisko: pracownik socjalny.

 1. Wymiar etatu: 1 etat.
 2. Wymagania:
 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023 r., poz. 901 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie,
 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 • gotowość podjęcia pracy,
 • samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

Zakres realizowanych zadań na stanowisku:

 • rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy z asystentem rodzinny,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej, przygotowywanie list wypłat, sprawozdań,
 • wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny,
 • współdziałanie z placówkami oświaty, służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi,
 • prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,
 • prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,
 • informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,
 • realizacja zadań wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
 • inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,

 • realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych

 • inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenie grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart,
 • kierowanie i umieszczanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,
 • naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu,
 • zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 • podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania),
 • podpisane własnoręcznie podanie,
 • podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r
 • Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego,” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.
 • Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna).

Kierownik GOPS w Żórawinie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegóły w załączniku.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żórawinie

Dorota Rokicka

Udostępnij: