Informacje dotyczšce Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkań (NSP 2011)

blog-img-08

Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawš z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie ludnoœci i mieszkań w 2011 roku (Dz.U.Nr 47, poz.277 z 2010 r.), w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24,00.

Spis powszechny realizowany będzie w trzech podstawowych formach:

1.samospis internetowy – dla osób, które wyrażš chęć dokonania samospisu przez internet, po wprowadzeniu loginu i hasła dostępny będzie formularz elektroniczny,
2.wywiad teleankieterski – realizowany przez ankieterów,
3.wywiad bezpoœredni realizowany przez rachmistrza spisowego.

Siedziba Gminnego Biura Spisowego w Żórawinie mieœci się w budynku Urzędu Gminy Żórawina ul.Kolejowa 6, pok.15, tel.71/31-65-157,fax.71/72-34-900,e-mail: urzad@zorawina.pl

Więcej informacji o spisie: www.spis.gov.pl

Uwaga: W okresie od 1 marca 2011 do 17 marca 2011 przeprowadzony będzie przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy.

Uwaga: ostrzegamy przed fałszywymi rachmistrzami spisowymi.
Stosownie do zapisów ustawy o NSP rachmistrz spisowy podczas wykonywania prac spisowych posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierajšcym jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczštkę imiennš i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

Udostępnij: