INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym NA ROK SZKOLNY 2016/2017

blog-img-08

Wnioski składać należy do 15 września 2016 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych  do dnia 15.10.2016 r. w  sekretariacie Urzędu Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6.

I.  UPRAWNIENI DO STYPENDIUM

Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Żórawina, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium przysługuje:

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.   Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów  przekracza rocznie 2360 zł , a w przypadku słuchaczy kolegiów- 2124 zł

– uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami),

– osobom młodocianym realizującym dokształcanie teoretyczne w  innych niż szkoła podmiotach oświatowych,

– dzieciom w  oddziałach tzw. „0”

– studentom studiów licencjackich, magisterskich i  studiów pięcioletnich – stypendia dla tych osób wynikają z ustawy o szkolnictwie wyższym.

II. WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

1. Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 930).

2. Zamieszkanie ucznia na terenie gminy Żórawina.

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z CELEM EDUKACYJNYM

Katalog wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium szkolnego:

Udostępnij: