Informacja Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

W dniu 01 marca 2011 Wójt Gminy Żórawina wystšpił z ponownym pismem do Dyrektora Dolnoœlšskiego Zarzšdu Melioracji i Urzšdzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie regulacji rzeki Œlęza przepływajšcej przez teren Gminy Żórawina i budowy wału zabezpieczajšcego.

Treœc pisma – do wiadomoœci mieszkańców

Udostępnij: