INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA

blog-img-08

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA z dnia 28.04.2015 r.
Stosownie do przepisu art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokośœć dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

W dniu 22.04.2015 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Projekt Dzieciaki” z siedzibą w Rzeplinie, Al. Lipowa 46, 55-020 Żórawina na wsparcie zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Dzień Dziecka Dniem Sportu” .

Pełna informacja wraz z treśœcią oferty dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina

Udostępnij: