Informacja w sprawie wysokoúci stawek podatku leúnego w 2015 roku

blog-img-08

Informujemy, ýe zgodnie z komunikatem Prezesa Gůównego Urzćdu Statystycznego z dnia 20 paędziernika 2014 roku w sprawie úredniej ceny sprzedaýy drewna, obliczonej wedůug úredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleúnictwa za pierwsze trzy kwartaůy 2014 roku wynosiůa 188,85 zů/mł.
Podatek leúny stanowi równowartoúă pienićýnŕ 0,220 mł drewna, w zwiŕzku z czym stawka podatku leúnego na rok 2015 wynosi 41,55 zů/ha.

Udostępnij: