Informacja w sprawie wysokośœci stawek podatku rolnego w 2015 roku

blog-img-08

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 paźŸdziernika 2014 roku w sprawie œśredniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosiła 61,37 zł za 1dt.

W związku z powyższym podatek rolny w roku 2015 będzie wynosił odpowiednio :

– od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartoœć pieniężną 2,5 q żyta – 153,43zł/ ha przel,

– od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartoœć pieniężną 5 q żyta – 306,85 zł/ ha fiz.

Udostępnij: