Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji

blog-img-08

Informuję, że 19 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĽDOWYMI ORAZ ORGANIZACJAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŒCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 R.
Projekt PROGRAMU został pozytywnie przyjęty przez zebranych, zatem zostanie wraz z projektem uchwały przekazany Przewodniczšcemu Rady Gminy, celem uchwalenia.

20.11.2013 r.
Maria Firecka

Udostępnij: