Informacja w sprawie postępowania Komisji Rewizyjnej i części Rady Gminy w sprawie Absolutorium

blog-img-08

19 czerwca 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Żórawina, podczas której Wójt zwrócił się do Rady, oraz członków Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie nieprawidłowości zawartych w Opinii sporządzonej przez Komisję Rewizyjną o wykonaniu budżetu za rok 2016 (z dnia 25.05.2017 r.).  Treść tej opinii została przygotowana nierzetelnie, zawiera wiele nieścisłości, pomimo wagi, jaką przedmiotowe dokumenty posiadają. I tak, na pierwszej stronie, w punkcie nr 6 pojawia się:

Zobowiązania na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych wyniosły 6 846 802,39, co w stosunku do dochodów stanowło17,52% poziomu zadłużenia (przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie 60%). Na koniec 2015 roku zobowiązania wymagalne Gminy wyniosły 456 152,39 zł o dotyczyły jednostek”.

 Kwestie zawarte w tym punkcie powinny dotyczyć roku 2016, a wskazuje się rok 2015. Podobnie na stronie drugiej zapisano:

„Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. kształtuje się następująco w zakresie (), oraz w dolnej części strony zawarto opis: „Komisja Rewizyjna informuje, iż zapoznała się z opinią pozytywną wraz z zastrzeżeniami o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żórawina za rok 2015 – uchwała V/104/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8.04.2016 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Żórawina sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 

Poruszane kwestie powinny dotyczyć roku 2016, a nie 2015, nie istnieje uchwała Składu Orzekającego RIO z 8.04.2016 r. o numerze V/104/2017.

Powyższe nieścisłości wykazano Radzie przed głosowaniem w sprawie absolutorium. Rada nie dokonała żadnych korekt i w głosowaniu (8 głosów z 15), podjęła uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina akceptując w pełni Opinię Komisji Rewizyjnej z licznymi nieprawidłowościami. Natomiast w protokole Komisji Rewizyjnej  z 25 maja 2017 r. jest zapis, że Przewodniczący Komisji Waldemar Ścigajło przedstawił treść Opinii członkom Komisji, a żaden z obecnych członków Komisji nie wniósł uwag i zastrzeżeń,  jednogłośnie przyjmując treść opinii.

W samej treści Opinii (której skan znajduje się w załączeniu) – na stronie 3 Komisja Rewizyjna zarzuca Wójtowi:

Ad 1. „Wójt dopuścił do przekroczenia limitu wydatków w następujących rozdziałach:

– 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 88 903,85 zł

– 80104 „Przedszkola” o kwotę 90 970,84 zł (…)

Zgodnie z przedłożonymi komisji rewizyjnej informacjami na przekroczenie budżetu w szkołach podstawowych wpływ miały między innymi częste wykorzystywanie urlopów zdrowotnych przez nauczycieli co wiązało się z dodatkowymi kosztami zastępstwa.

W przypadku przedszkoli wyróżniono dwie przyczyny. Pierwszą z nich było przeniesienie części limitu wydatków z wynagrodzeń na remonty, co pozwoliło na remonty części kuchennej przedszkola. Kolejną było powstanie nowego oddziału przedszkolnego (…)”

Wójt nie ma możliwości przewidywania ilu nauczycieli w danym roku dostanie zwolnienia lekarskie oraz urlopy macierzyńskie. Obowiązkiem Wójta jest zabezpieczyć ciągłość nauczania, aby dzieci nie odczuły negatywnych konsekwencji braku pedagogów. Oświata na terenie naszej Gminy funkcjonuje bardzo dobrze, czego przykładem jest list gratulacyjny z CEO – Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o utworzenie kuchni w przedszkolu – była to konieczność, i dziś, po zakończeniu prac inwestycyjnych dzieci mają dostęp do posiłków przygotowywanych na bazie zdrowej żywności. Jest to bardzo istotna kwestia z perspektywy samych przedszkolaków, a także ich rodziców, bo gdyby nie to, należałoby korzystać z usług firm cateringowych. Zarówno wykonanie kuchni, jak i utworzenie nowych sal do zajęć po przejęciu lokalu mieszkalnego przy oddziale przedszkolnym, przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc, i realnego wzrostu ilości małych uczniów.

Zarzuty w powyższych kwestiach nie miałyby racji bytu, gdyby Szanowna Rada przyjęła zmiany w budżecie na sesji 30.12.2016 roku, czego nie uczyniła.

 Ad 2. „Wójt dopuścił do powstania zobowiązań wymagalnych w łącznej kwocie 456 152,39 zł, co skutkowało koniecznością opłacenia tych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym, tj. 2017 (…)”

Informuję, że zobowiązania wymagalne powstałe w wyniku niepełnej realizacji zaplanowanych dochodów (sprzedaż mienia, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r. a realne koszty z tego tytułu wyniosły 98,78 zł.

Ad 3. „Wójt w trakcie roku budżetowego zawarł zobowiązania finansowe z przekroczeniem planu oraz bez uprzedniej zgody Rady Gminy oraz bez uwzględnienia ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przekroczenia powyższe nastąpiły między innymi w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) i dotyczą wydatków inwestycyjnych(…). Analogiczne przekroczenie nastąpiło w przypadku porozumień na wykup terenów pod drogi gminne (…)”

Pragnę wyjaśnić, że dnia 10.08.2016 roku portal zorawina.info, Radny Gminy Żórawina Piotr Żelazo, Radny Powiatu Wrocławskiego Miłosz Szczurowski zorganizowali spotkanie w Gminnym Centrum Kultury, którego tematem były kwestie dwóch włamań i jedna próba włamania do domów, na ulicach Gwiaździstej i Księżycowej w Żórawinie. Na tym spotkaniu, w obecności mieszkańców Żórawiny, Radni zaapelowali, żeby w miejscach gdzie istnieje zagrożenie włamaniami, w trybie pilnym przeprowadzić inwestycje w rozbudowę systemu oświetlenia. Jako Wójt Gminy – zobowiązałem się wykonać oświetlenie ulic: Księżycowej, Gwiaździstej i Gimnazjalnej. Inwestycja została wykonana w trybie ekspresowym, bo w trzy miesiące, w załączeniu znajdują się podziękowania mieszkańców z 27.10 2016 roku (http://zorawina.info/podziekowania-dla-wojta-od-mieszkancow/). I dziś część Radnych stawia Wójtowi zarzut, że „przekroczył dopuszczalną sumę zobowiązań o kwotę 63 245,00 złotych.”  Budowa oświetlenia została wykonana w kwocie 107 747,00 zł a plan opiewał na kwotę 150 124,00 zł, więc nie doszło do przekroczenia. Pozostałe umowy na dokumentacje projektowe zawarto w celu przyśpieszenia budowy kolejnych punktów świetlnych i zachowała ciągłości prac urzędu w tym zakresie. Ponadto kwoty wydatków inwestycyjnych zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 (skan poniżej).

W zakresie wykupu dróg gminnych – uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje częściowo koniecznością zapłaty odszkodowań właścicielom gruntów przejętym na mocy obowiązującego planu pod drogi gminne. W celu znacznego ograniczenia kosztów podejmuje się negocjacje w efekcie których powstają podpisane porozumienia ustalające wysokość odszkodowania. W każdym przypadku taka forma ustalenia ceny jest korzystna dla budżetu, a wpływy środków następują w latach ustalonych w w/w porozumieniach, zgodnie z planami finansowymi.  

Ponownie należy stwierdzić, że zarzuty w powyższych kwestiach nie miałyby racji bytu, gdyby Rada Gminy przyjęła zmiany w budżecie na sesji 30.12.2016 roku, czego nie uczyniła.

Ad 4. „Wójt w trakcie roku budżetowego zawierał zobowiązania wykraczające poza bieżący budżet (tj. 2017).

Zarzut w stosunku do Wójta dotyczy zlecenia opracowania projektu drogi w Bratowicach, projektu drogi w Karwianach, projektu chodnika w Galowicach. Komisja Rewizyjna uważa, że zadania te nie miały odzwierciedlenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Budżecie na rok 2017.

Jako Wójt uważam, że podjęte działania mające na celu wykonanie projektów budowlanych powyższych kwestiach oraz innych dotyczących oświetlenia, jest działaniem prawidłowym, bo żeby wykonać jakąś inwestycję, przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać wielu procedur, z których projekt jest jednym z najważniejszych, a jest to działanie często czasochłonne, trwające często pół roku i więcej. Poważne zadania inwestycyjne nie dzieją się z miesiąca na miesiąc, poprzedza je szereg niezbędnych działań, aby zaistniał efekt. Dla przykładu, aby uzyskać dofinansowanie i rozpocząć budowę hali sportowej w Żórawinie, kroki niezbędne do przeprowadzenia działań musiały zostać podjęte z kilkuletnim wyprzedzeniem. Dotyczy to powyższych i wielu innych inwestycji. Ponadto, większość z Radnych Gminy nie uchwaliła projektu budżetu przygotowanego przez Skarbnika Gminy Żórawina, a przyjęła projekt budżetu przygotowany przez część Radnych, bez wcześniejszego zasygnalizowania takiego działania. Poniżej załączono oświadczenie w sprawie budżetu na rok 2017 i sposobu w jaki został przyjęty.  

Mając na uwadze powyższe, czy Pani Radna Agnieszka Drapus – autorka tekstu o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina zapoznała się z treścią Opinii Komisji Rewizyjnej z 25.05.2017 roku? Czy świadomie podjęła decyzję o jej zatwierdzeniu pomimo ukazanych błędów, czy po prostu nie zapoznała się z jej treścią, głosując na sesji za nieudzieleniem absolutorium?         

Takie działanie Komisji Rewizyjnej jest niezrozumiałe, ponieważ powinna ona pracować nad wykonaniem budżetu, a nie odnosić się do całokształtu działalności, który jest prawidłowy. Wykonanie Budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

– dochody: 39 071 995,53 zł, co stanowi 95,3% wykonania w stosunku do planu,

– wydatki:  37 597 197,00 zł, co stanowi 95,7% wykonania w stosunku do planu,

– wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2016 r : 17,5%.

Powyższy wskaźnik zadłużenia gminy jest najniższy w historii jednostki. Gmina zrealizowała wszystkie zobowiązania wobec Ministra Finansów, (kończąc we wrześniu program naprawczy, spłacając w sumie ponad 6 mln złotych)  i w dniu dzisiejszym stworzone są warunki do rozwoju Gminy i inwestowania przy udziale środków własnych i zewnętrznych.

              

 

 

Poniżej znajdują się

Udostępnij: