Informacja o wynikach konsultacji

blog-img-08

Informacja o wynikach konsultacji, zarzšdzonych 17 grudnia 2010 r. , z organizacjami pozarzšdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnoœci pożytku publicznego i wolontariacie, projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻÓRAWINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĽDOWYMI NA 2011 ROK.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji przyjęto do realizacji projekt Programu współpracy, który dostarczono organizacjom działajšcym na terenie Gminy Żórawina w dniu 12 paŸdziernika br. oraz zamieszczono na stronie internetowej.
Projekt omówiono podczas spotkań z organizacjami 12 paŸdziernika br oraz (po zarzšdzeniu konsultacji) 21 grudnia br.
Pomimo zaproszenia do składania uwag co do „projektu”, nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków, wobec czego przyjmuje się projekt Programu w konsultowanej treœci.
Projekt przedłożono Radzie Gminy Żórawina w celu przyjęcia programu współpracy na 2011 rok.

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Udostępnij: