Informacja o przyjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

i

Wrocław, 18 marca 2024 roku

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej o.o.ś

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

uchwały NR LXVI/1411/24 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. 2024.1680).
Z treścią uchwały oraz opracowanym do niej Podsumowaniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 o.o.ś., można zapoznać się:
– w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 062 (parter),
– pod linkiem: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/1680/,
– za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (http://bip.umwd.dolnyslask.pl): zakładka „Ochrona Środowiska” – „Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje” (pkt 9) – „Aktualizacja programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r.”.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
z up. Dyrektor
Wydziału Instrumentów Środowiskowych
Joanna Świątek-Czwojdzińska
/- podpisany cyfrowo/

Załącznik:

Udostępnij: