Informacja o dodatku osłonowym w ramach tarczy antyinflacyjnej

1460x616

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych.

 

Dodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2 100,00 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 1500,00 zł na osobę.

 

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód ten będzie ustalany na podstawie wpływów osiągniętych w:

  • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
  • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

W przypadku przekroczenia limitu dochodów możesz otrzymać dodatek, ale w mniejszej wartości. Obowiązuje tu zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dla ww kwot nie ma wymogu posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Podwyższony dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wniosek można złożyć najpóźniej do 31 października 2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

 

Wnioski złożone do dnia 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach pierwsza do 31 marca 2022 r. i druga do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone w terminie od 01 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. będą wypłacone jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu w terminie do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski należy składać (wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy):

  • w formie papierowej osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych w siedzibie GOPS w Żórawinie, Al. Niepodległości 15 w , wt., czw., – w godz. 730 – 1530 , śr., 730 – 1600 , pt., 730 – 1500.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – musi być wtedy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub można skorzystać z profilu zaufanego.

 

Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, a  „Informacja” w tej sprawie zostanie przesłana na adres e-mail o ile zostanie on podany we wniosku lub będzie ją można odebrać w siedzibie GOPS w Żórawinie. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2).
Udostępnij: