INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU POPŻ 2014 – 2020

blog-img-08

Od dnia 19 lutego 2020 r ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Żywność będzie wydawała Parafia św. Józefa Oblubieńca w Żórawinie, istnieje również możliwość otrzymania skierowania do organizacji partnerskiej znajdującej się we Wrocławiu ul. Rogowska 117 D – Fundacja księdza Latosa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie będzie wydawał osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydawane będą zgodnie z załącznikiem nr. 5 do wytycznych. Pracownicy socjalni GOPS będą wypełniali skierowanie tj. załącznik 5 A. Natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia załącznik 5 B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana GOPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym.

Zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej tj. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 pomocą żywnościową w ramach tego programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 . poz. 1507, z późn. zm.).

Z pomocy tej mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza odpowiednio 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.:

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych, renty, emerytury, alimenty, odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy), dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendia szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

Informacja dla osoby zakwalifikowanej do pomocy żywnościowej

Udostępnij: