Informacja dla przedsiębiorców prowadzšcych działalnoœć gospodarczš na terenie gminy Żórawina

blog-img-08

Informacja dla przedsiębiorców prowadzšcych działalnoœć gospodarczš na terenie gminy Żórawina, zarejestrowanš w Urzędzie Gminy Żórawina:

W zwišzku z planowanym na dzień 1 lipca 2011 r. uruchomieniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki i przeniesieniem bazy czynnych przedsiębiorców do CEIGD, informujemy, że przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnili jeszcze swoich wpisów działalnoœci zgodnie z Polskš Klasyfikacjš Działalnoœci (PKD 2007), ich dane o działalnoœci sš nieaktualne lub zakończyli prowadzenie działalnoœci gospodarczej i nie dokonali jej wykreœlenia z ewidencji proszeni sš o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Żórawina, pokój nr 1 w budynku USC przy al. Niepodległoœci 15, w celu uzupełnienia powyższych danych.

Dodatkowe informacje na temat GEIDG dostępne sš na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki .

Udostępnij: