Informacja dla dostawców/kontrahentów – centralizacja VAT od 01 stycznia 2017

blog-img-08

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkowymi, dotyczącymi centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1454) Gmina Żórawina (dalej: Gmina), dokonuje centralizacji VAT z jednostkami organizacyjnymi Gminy nieposiadającymi osobowości prawnej od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Powyższe oznacza, że wszystkie wykonywane przez naszą Jednostkę czynności sprzedażowe i zakupowe dla celów VAT uznawane będą za czynności wykonywane przez Gminę jako podatnika VAT.

W związku z powyższym zmianie ulegają dane naszej Jednostki jako sprzedawców towarów i usług – tj. nazwa Jednostki i numer NIP jakimi będzie się posługiwała nasza Jednostka (poniżej wzór dla wszystkich podmiotów podległych Gminie Żórawina):

Udostępnij: