INFORMACJA

blog-img-08

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu 20 marca 2015 r. w godz. 9.30-12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, przy ul. Kolejowej 6, pracownicy urzędu skarbowego będš przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Żórawina kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy składania rozliczeń skierowanej do mieszkańców Gminy, a szczególnie do:
– osób niepełnosprawnych,
– osób, które majš ograniczone możliwoœci przemieszczania się,
– osób starszych.

Z przyczyn technicznych i prawnych nie przewiduje się w tym punkcie składania zeznań możliwoœci regulowania wpłat gotówkowych zadeklarowanych zobowišzań podatkowych.

Jednoczeœnie informujemy, że złożenia rozliczenia rocznego PIT można dokonać całodobowo:
– elektronicznie za poœrednictwem strony internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl,
– osobiœcie w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu ( w godzinach pracy wskazanych na stronie www.pus.wroclaw.pl)
– wysłać za poœrednictwem placówki pocztowej.

Podatniku! Zeznanie podatkowe wyœlij już dziœ, a na wpłatę masz czas do 30 kwietnia 2015 r.

Udostępnij: