INFOMACJA GUS DOTYCZĽCA SPISU KONTROLNEGO

blog-img-08

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte sš osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletnoœci Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawnoœci uzyskanych danych i ich zgodnoœci ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujšce dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego sš obowišzane do udzielania œcisłych, wyczerpujšcych i zgodnych z prawdš odpowiedzi dotyczšcych danych okreœlonych w ustawie i załšczniku do rozporzšdzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.”
Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłšcznie w drodze wywiadów telefonicznych.
Osoby dzwonišce w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszšce o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, sš ankieterami spisowymi i wykonujš prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wštpliwoœci, respondenci majš możliwoœć zweryfikowania tożsamoœci ankietera dzwonišc na infolinię.
Infolinia czynna: od poniedziałku do pištku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18. 800 800 800 – numer bezpłatny dla połšczeń z telefonów stacjonarnych, 22 44 44 777 – numer dla połšczeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.
Jednoczeœnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończš swoje prace w dniu 30 czerwca br.

Udostępnij: