III sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

Żórawina dnia 13.06.2024r.

 

Uprzejmie zapraszam na III  sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu

20 czerwca 2024r. o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury .

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z I sesji z dnia 6 maja 2024r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z II sesji nadzwyczajnej z dnia 20 maja 2024r.
 6. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2024.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2024-2031.
 11. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy  Żórawina
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żórawina w 2024 roku.
 13. Projekt uchwały w sprawie pozostawienie petycji wniesionej przez mieszkańców m. Racławice Małe bez rozpatrzenia
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji firmy Szulc-Efekt Sp. z o.o
 15. Projekt uchwały transport w sprawie udzielenia przez Gminę Żórawina pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław – Strzelin – Wrocław linii kolejowej nr 276 Wrocław – Międzylesie.
 16. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Żórawina za rok 2023
  a)debata
  b)projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za rok 2023.
 17. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy Żórawina wraz ze sprawozdaniem  finansowym Gminy Żórawina  za rok 2023 oraz absolutorium za rok 2023.
  a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym,
  b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Zakładu Opieki Zdrowotnej w roku 2023.
  c) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2023 rok.
  d) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina za rok 2023.
 18. Wnioski i interpelacje
 19. Zamknięcie sesji.

 

Udostępnij: