II Nabór wniosków o dotacje na inwestycje – mała retencja

village

 

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2022 roku na inwestycje
z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji

 1.     Dotacja ma na celu doprowadzenie do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej inwestycją, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.), lub odprowadzane w części, a także propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu.
 2. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała
  Nr XIX/208/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2122), zmieniona Uchwałą Nr XXII/253/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 6257).
 3. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż, budowę instalacji takich jak:

– zbiornik retencyjny infiltracyjny,

– skrzynki rozsączające,

– studnia chłonna,

– zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny,

– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

– elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem,  wraz z koniecznym osprzętem.

 1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od  dnia   30 czerwca  2022 roku:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

 

 1. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr  113/2022 z dnia  21.06.2022 r

 

 1. Wnioski o dotację w danym roku budżetowym rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

 

 1. Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej
  z wnioskodawcą.

 

 1. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu pod numerem telefonu:

 

 • Marta Szemberg  71 72 21 847, tel. kom. 797 096 324
 • Grażyna Wacińska 71 72 21 848

oraz na stronie: https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/ii-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowych-w-2022-roku-na-inwestycje-z-zakresu-ochrony-srodowiska-dotyczace-obiektow-malej-retencji.html

 

Udostępnij: