Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

Screenshot 2022-08-22 at 09-38-57 Konkursy i dotacje

Od 1 do 30 września br. uczniowskie kluby sportowe oraz fundacje i stowarzyszenia mogą składać wnioski w
konkursie grantowym „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji może wynieść
50 tys. zł.

Projekt ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w
małych miastach do 30 tys. mieszkańców. Zgłaszać do dofinansowania można dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (dla dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych. Planowane
zajęcia powinny wykraczać poza ofertę edukacyjną szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 tys. złotych brutto. Wymagany jest wkład własny w
wysokości minimum 10 proc. wartości dofinansowania. Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą
przekraczać 5 proc. całkowitego kosztu projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora
zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Aby wziąć udział w naborze, należy w terminie od 1 do 30 września br. złożyć elektroniczny wniosku o dotację
przez
stronę internetową Fundacji PZU, w zakładce „Złóż wniosek”.
Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której
prowadzony będzie projekt. Kopię listu intencyjnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem ma obowiązek
dołączyć do podpisanej umowy dotacji, jeżeli zostanie mu przyznana. Brak załączonego listu może skutkować
cofnięciem decyzji o przyznaniu dotacji.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji najpóźniej do dnia 18 listopada br.

Udostępnij: