GMINNY OŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE zaprasza do udziału w projekcie „Działajšc wykorzystujesz szansę”

blog-img-08

Informujemy, że opracowany przez Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie projekt Działajšc wykorzystujesz szansę został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym i w dniu 01.07.2009 r. została podpisana ramowa umowa UDA-POKL.07.01.01-02-084/09-00 z dnia 01.07.2009 r. na realizację tego projektu z Instytucjš Poœredniczšcš – Dolnoœlšskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw zawodowych na otwartym rynku pracy u osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo korzystajšcych ze œwiadczeń GOPS w Żórawinie, poprzez zastosowanie w ramach aktywnej integracji instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.
Cele szczegółowe projektu to podniesienie samooceny i zwiększenia wiary we własne siły, nabycie umiejętnoœci interpersonalnych i pracy w zespole, przygotowanie do zmian życiowych i zawodowych, diagnoza posiadanych predyspozycji zawodowych, nabycie podstawowych umiejętnoœci z obsługi komputera, nabycie umiejętnoœci w poruszaniu się po rynku pracy tzn. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, zwiększenie œwiadomoœci prawnej dotyczšcej prawa pracy, poprawa wizerunku zewnętrznego.
Zrealizowanie przedstawionego celu ogólnego i celów szczegółowych przygotuje uczestników projektu do występowania na rynku pracy a także uczyni ich atrakcyjniejszymi partnerami nie tylko na rynku pracy.

Szczegółowe informacje dostępne sš na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żórawina.
Zapraszamy.

Udostępnij: